SOVT

Stichting Ontspanningssociëteit Van Tropenvrienden 

HISTORIE

Heel lang geleden, in de jaren zestig is in Hengelo, op initiatief van drie Indo's, de heren Paulsen, van Dalen en Hoemakers sr. de Indische Contact Club (ICC) opgericht. De behoefte van mensen om in "den vreemde" en dat was Nederland voor vele repatrianten, elkaar te ontmoeten was groot. Later werd de vereniging omgedoopt tot Twents Indische Contact club (TWIC) omdat ook Twentse mensen zich aangetrokken voelden tot dat typische Indische sfeertje. Een van de doelstellingen van de TWIC was de reïntegratie van Indische Nederlanders onder de Twentse bevolking. Mede doordat deze doelstelling ruimschoots gehaald werd, maakte de vereniging zich eigenlijk overbodig. De vereniging werd aansluitend ontbonden. Na een bepaalde tijd werd de behoefte gevoeld om weer eens lekker te gaan "koempoelannen"!

STICHTING ONTSPANNINGSSOCIËTEIT VAN TROPENVRIENDEN

Onder deze naam hebben een aantal Indo's een stichting in het leven geroepen. De Stichting heeft als doel: het bevorderen en versterken tussen- en de gemeenschapszin van hen die met de tropen in aanraking geweest zijn en/of belangstelling hebben voor de tropen en in het verlengde daarvan behoud en beheer van het Indische (cultureel) erfgoed door middel van kennis- en informatieoverdracht. Indië heeft meer dan 3 eeuwen deel uitgemaakt van de koloniale mogendheid Nederland. Voor velen een verzwegen en vergeten geschiedenis, iets waar men liever niet aan herinnerd wordt. Ook de 1e generatie Indische mensen (repatrianten) huldigt zich in stilzwijgen. Inmiddels heeft circa 10% van de Nederlandse bevolking iets van "doen" met Indië, door geboorte en/of huwelijk. Er is een trend te bespeuren bij de jongeren met name de Indische jongeren naar hun afkomst en identiteit. Zij hebben recht op informatie over de (koloniale) geschiedenis van hun ouders/grootouders en anderen.

FONDSEN, SUBSIDIES , DONATIES

Een stichting kent geen leden. Een stichting is financieel afhankelijk van fondsen, subsidies en donaties. Fondsen worden verstrekt door bedrijven, subsidies veelal door overheden en donaties door mensen die zich vereenzelvigen met de doelstelling. Met andere woorden als u de Stichting een warm hart toedraagt (en wie doet dat niet) dan kan het niet anders of u wordt donateur van de Stichting!

BESTUUR

Voorzitter SOVT: Jane Bousché

Secretaris SOVT: Debra da Costa